Single Nucleotide Polymorphism (SNP)

ทางการแพทย์นั้น เรามีความเชื่อว่าเครื่องหมายทางพันธุกรรม (Genetic Markers) มีความสัมพันธ์หรือสามารถบ่งบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่ารูปแบบปรากฎ (Phenotype) ตัวอย่างรูปแบบปรากฎของมนุษย์ เช่น ระดับสารเคมีในเลือด หรือภาวะการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ ณ ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านชีวทางการแพทย์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก กระบวนการให้ได้มาซึ่งเครื่องหมายทางพันธุกรรมนั้นสามารถทำได้รวดเร็ว ราคาไม่แพง และได้เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่มีความละเอียดสูง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี Single Nucleotide Polymorphism (SNP) เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมทีใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการแพทย์ การอ่าน SNP จากมนุษย์คนๆหนึ่งสามารถอ่านได้ถึงล้านหรือสิบล้านเครื่องหมาย ในขณะที่เราอาจมีหน่วยตัวอย่างหรือคนไข้เพียงหลักร้อยหรือหลักพันคน ในทางสถิติเราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่าข้อมูลที่มีมิติสูง หรือข้อมูลที่มีจะนวนตัวแปรมากกว่าขนาดตัวอย่าง ใน Session นี้ เราจะพูดถึงเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีมิติสูง รวมถึงการนำข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของยีนมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้ด้วยSNP

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *