Predictive Analytics in Retail Business

บรรยายโดย วิศณุกร ผุยมูลตรี

GM Business Intelligence Management,OfficeMate

การบรรยายจะเน้นการ ทำ Predictive Analytics ในธุรกิจขายปลีกซิ่งประกอบไปด้วยข้อมูลหลากหลายส่วน ทั้งข้อมูล สินค้า ข้อมูลร้านค้า และ ข้อมูล ลูกค้าRetail

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *