Predictive Analytics in Manufacturing

บรรยายโดยคุณกิตติพันธุ์ โพธิ์ม่วง ผู้อำนวยการฝ่ายเฮดและมีเดีย

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

การบรรยายในหัวข้อนี้จะกล่างถึงการประยุกต์ใช้ Predictive Analytics ในเชิงอุตสาหกรรมโดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งจะอธิบายถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้จะทำให้เราทราบผลการทดสอบล่วงหน้าและสามารถค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก้าวผ่านมันไปได้ และการประยุกต์ใช้ IoT ในภาคอุตสาหกรรมยุคที่ 4 (Industrial 4.0) และส่วนที่สองจะเป็นการยกตัวอย่างการใข้งานจริงในกระบวนการผลิตซึ่งให้ผลที่น่าพอใจ

Manufacturing

1 Comments

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *