Precision Medicine and Data Science

บรรยายโดย ผศ.ดร.ประพัฒน์​ สุริยผล

ผู้ช่วย​คณบดี​ฝ่ายสารสนเทศ และหัวหน้าหน่วย

ชีวสารสนเทศและการจัดการข้อมูลวิจัย​

ทิศทางปัจจุบันของการแพทย์มุ่งหน้าสู่ยุค Precision Medicine หนึ่งในตัวแทนของการนำ Big Data มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลมาจากทั้งจีโนม พันธุกรรมของมนุษย์

รวมถึงตัวชี้วัดจำนวนมากจาก Wearable devices

ในการบรรยายครั้งนี้ จะกล่าวถึงบทบาทของ Precision Medicine และการนำ Big Data มาใช้งานในมุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย  เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจว่า Big Data สามารถนำมาใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบ (impact) อย่างมหาศาลได้อย่างไรPrecisionMedicine

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *