PrecisionMedicine

Precision Medicine and Data Science

บรรยายโดย ผศ.ดร.ประพัฒน์​ สุริยผล ผู้ช่วย​คณบดี​ฝ่ายสารสนเทศ และหัวหน้าหน่วย ชีวสารสนเทศและการจัดการข้อมูลวิจัย​ ทิศทางปัจจุบันของการแพทย์มุ่งหน้าสู่ยุค Precision Medicine หนึ่งในตัวแทนของการนำ Big Data มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลมาจากทั้งจีโนม พันธุกรรมของมนุษย์ รวมถึงตัวชี้วัดจำนวนมากจาก Wearable devices ในการบรรยายครั้งนี้ จะกล่าวถึงบทบาทของ ...
Read More
informatics 1

Bioinformatics

Bioinformatics เป็นศาสตร์ใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิธีการ และองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ สถิติ ฯลฯ เข้ามาจัดการ จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา ในการบรรยาย ผมจะแนะนำให้ผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในวงการวิจัยและผู้ที่ไม่สันทัดกับข้อมูลทางชีววิทยาได้รู้จักกับจีโนม (genome) และโปรตีโอม (proteome) ของสิ่งมีชีวิต แง่มุมต่าง ๆ ของงานวิจัยทาง bioinformatics รวมทั้งแนะนำงานด้าน ...
Read More
SNP

Single Nucleotide Polymorphism (SNP)

ทางการแพทย์นั้น เรามีความเชื่อว่าเครื่องหมายทางพันธุกรรม (Genetic Markers) มีความสัมพันธ์หรือสามารถบ่งบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่ารูปแบบปรากฎ (Phenotype) ตัวอย่างรูปแบบปรากฎของมนุษย์ เช่น ระดับสารเคมีในเลือด หรือภาวะการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ ณ ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านชีวทางการแพทย์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก กระบวนการให้ได้มาซึ่งเครื่องหมายทางพันธุกรรมนั้นสามารถทำได้รวดเร็ว ราคาไม่แพง และได้เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่มีความละเอียดสูง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี Single Nucleotide Polymorphism ...
Read More
NLP

Text Mining and Natural Language Processing

บรรยายโดย ปรัชญา บุญขวัญ มหัศจรรย์แห่งภาษาไทยและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ รู้จักกับภาษาไทย ความมหัศจรรย์แห่งภาษาไทย ภาษาไทยในสังคมออนไลน์ หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ ...
Read More
Manufacturing

Predictive Analytics in Manufacturing

บรรยายโดยคุณกิตติพันธุ์ โพธิ์ม่วง ผู้อำนวยการฝ่ายเฮดและมีเดีย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด การบรรยายในหัวข้อนี้จะกล่างถึงการประยุกต์ใช้ Predictive Analytics ในเชิงอุตสาหกรรมโดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งจะอธิบายถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้จะทำให้เราทราบผลการทดสอบล่วงหน้าและสามารถค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก้าวผ่านมันไปได้ และการประยุกต์ใช้ IoT ในภาคอุตสาหกรรมยุคที่ 4 (Industrial ...
Read More
Retail

Predictive Analytics in Retail Business

บรรยายโดย วิศณุกร ผุยมูลตรี GM Business Intelligence Management,OfficeMate การบรรยายจะเน้นการ ทำ Predictive Analytics ในธุรกิจขายปลีกซิ่งประกอบไปด้วยข้อมูลหลากหลายส่วน ทั้งข้อมูล สินค้า ข้อมูลร้านค้า และ ข้อมูล ลูกค้า ...
Read More
Risk

Risk and Portfolio Analytics

Risk and Portfolio Analytics จะเป็นการประยุกต์ แนวคิดด้าน Scientists, Business และ Data มาใช้เพื่อย่นระยะเวลาในการคิดค้นสิ่งใหม่ ก่อนที่จะนำไปทดลอง/ใช้งานจริง (การจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจ ต่างๆ การวิเคราะห์คู่แข่ง) Engineering Sector Portfolio Management White ...
Read More
Marketing

Marketing Analytics

Marketing Analytics บรรยายโดย อาจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิทัศน์ทางการตลาดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากกระแสความนิยม ของโลกดิจิตอล ด้วยต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกลงผนวกกับอัตราการสร้างข้อมูลใหม่ ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นักการตลาดจึงเกิดความสนใจในการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริหารการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทางการตลาดอาจหมายรวมถึง ข้อมูลการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ ...
Read More
SocialNetwork

Social Network Analysis

Social Network Analysis แน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาการวิเคราะห์ข้อมูลและบิ้กดาต้าเป็นหนึ่งในเทรนที่คนให้ความสนใจอย่างสูง ยิ่งสำหรับข้อมูลทางด้านโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมทางออนไลน์นั้น การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ยิ่งมี ความน่าสนใจที่มากขึ้นไปอีก เนื่องจากทุกข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของบุคคล สังคม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นด้วย ในการบรรยายมีจุดประสงค์ให้ผู้รับฟังได้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโซเชียล ภาพรวมทั้งกระบวนการของการทำวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียล ธรรมชาติและที่มาของข้อมูลทางด้านโซเชียล ตัวอย่างการใช้งานจริงของการหาวิเคราะห์เชิงลึกและประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ใช้งาน แบ่งปันประสบการณ์ของหลุมพรางการเริ่มวิเคราะห์ BIG DATA ...
Read More
HR Analytics

HR Analytics

HR Analytics บรรยายโดย คุณ ภณ​เอก​ ว​รา​วิ​ชญ์​, Founder InfoMobius การใช้ Predictive Analytics ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ความแตกต่างระหว่าง การรายงาน HR metrics สู่การทำ HR Analytics ในด้านต่างๆ ...
Read More
Security

Big Data Analytics to Enhance Security

Big Data Analytics to Enhance Security บรรยายโดย คุณ อนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี STelligence Co., Ltd. ช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการนำข้อมูลจากอุปกรณ์ Security ภายในองค์กรหลากหลายประเภทมาวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบการโจมตีที่ซับซ้อน แต่ในที่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตแหล่งข้อมูลและปริมาณของข้อมูลจากอุปกรณ์ Security เพิ่มสูงขึ้นมาก จนระบบในการวิเคราะห์แบบเดิมเริ่มไม่สามารถรองรับได้อีกต่อไป ...
Read More
LogAnaltyics

รายละเอียด Real Time Log Analytics

Real Time Log Analytics บรรยายโดย คุณ ศุภเกศ วงศ์คำภู (Tomz) Software Engineer, Agoda.com ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลเข้าออกเป็นจำนวนมาก ทำให้ Log ที่เกิดขึ้นก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานระบบเป็นสิ่งที่คาดเดาปริมาณและช่วงเวลาไม่ได้ หากเราสามารถตรวจสอบ มอนิเตอร์ ปัญหาเหล่านี้ได้แบบ ...
Read More
HadoopLogo

รายละเอียด Hadoop QuickStart

หลักสูตร Hadoop QuickStart ห้อง 2 27 พค 8.30-16.30 โดย บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้กล่าวถึงการติดตั้งใช้งานระบบ Hadoop ด้วยซอฟต์แวร์ Cloudera Hadoop (CDH) ในเนื้อหาเป็นการลงมือปฏิบัติคอนฟิกเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเครื่องเดียว ...
Read More
banking

Predictive Analytics in Banking

ในปัจจุบันฐานข้อมูลลูกค้ามีประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการยึดลูกค้าเป็นศุนย์กลาง (Customer Centricity Organization) การวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก (Customer Analytics) การประยุกต์ใช้เทคนิค Data Mining/Predictive Model และ การทำ Segmentation เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่หลากหลายองค์กร รวมถึงธนาคารได้นำมาใช้ทำความเข้าใจลูกค้า เพื่อ ส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น เป็นที่แน่นอนว่า ...
Read More
Rm Workshoplogo

รายละเอียด Introduction to Predictive Modeling using RapidMiner Studio 7

รายละเอียด Introduction to Predictive Modeling using RapidMiner Studio 7 (อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา) ...
Read More
R Workshoplogo

รายละเอียด R Programming for (Young) Data Scientist

รายละเอียด R Programming for (Young) Data Scientist ห้อง 1 9.30-16.30 โดย อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล หลักสูตรนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ R ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่ใช้งานได้จริงในเบื้องต้น รวมไปถึงสาธิตการประยุกต์ใช้งาน R ด้านต่างๆในระดับที่สูงขึ้น เช่น ...
Read More
designLogo

รายละเอียด Design Your Career Path in Data Science

Design Your Career Path in Data Science โดย โกเมษ จันทวิมล , Lead Data Scientist, Data Science Lab (Thailand) ห้อง 1 ...
Read More
PAaDS_squre_blue

ทําไมถึงจัดงาน ป้าดดด (PAaDS)

ทางทีมงานได้ติดตาม งาน Predictive Analytics World มาหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมงานซักที เพียงแต่ได้ยินว่า งาน PAw เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการ ทำ Predictive Analytics และมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ ทุกๆสามเดือน วนไปทั่วโลก ทั้ง ซานฟราน ลอนดอน ...
Read More
PAaDS_squre_yellow

Predictive Analytics and Data Science Conference

วันจัดงาน (2วัน) : วันศุกร์ 27 - เสาร์ 28 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00น. สถานที่ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ราคาบัตร : 500 บาท สำหรับ ...
Read More