ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ Data Scientist แบ่งตาม 5 ขั้นตอน

ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ Data Scientist แบ่งตาม Data Science Processes

[Data Science Skills]

Data Science skills อะไรที่จำเป็น จำเป็นตอนไหน ในการประยุกต์ใช้ใน Big Data World

จาก กราฟ แบ่งเป็น ห้าขั้นตอน (Data Science Processes)

  1. การ กำหนด question หรือ ปัญหา (เป็นส่วนที่จำเป็นที่สุดของ Data Science Project)
  2. การตั้งสมมุติฐาน หรือ การ เดา (อย่างมีเหตุผล หรือ มีข้อมูลเก่าอ้างอิง)
  3. การเก็บ และ ค้นหาข้อมูล
  4. การ วิเคราะห์ และ ทดสอง สมมุติฐาน และ สรุปผล
  5. การสื่อสารผลงาน และ การ ลงมือทำ

จะเห็นได้ว่า กระบวกการของ Data Science ซิ่งจะเน้นข้อมูลในทุกๆส่วนขั้นตอน แต่ ลักษณะและทักษะในด้านการทั Data Science นั้นจะแตกต่างออกไปซิ่งก็จะอยู่ในสามส่วน ซิ่งเป็นหัวใจของ Data science คือ

  1. Business
  2. Technology/Programming
  3. Statistics/Math

แต่หละ skill จะมีส่วนสำคัญในแต่หละขั้นตอนนะครับ โดยดูรายละเอียดได้จาก แผนภาพข้างล่างเลยครับ ยกตัวอย่างเช่น ในข้อ 1 จะต้องใช้ skill ที่เน้น business และ พื้นฐานทางสถิติครับ ในส่วนต่อๆไปดูตามรูปครับ

datascienceblogscientificmethoddatascienceskills2-1.png-1-900x553

Source: Business over Broadway

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *