ทักษะต่างๆ Data Scientist แบ่งตาม ตำแหน่งหน้าที่

[Data Science Skills][By Role]

มีคนถามหลายคนว่า จะทำงาน Data Science ต้องมี skills อะไรบ้าง

แบ่งตาม Role ครับ (Manager, Developer, Creative, Researcher)

datascience_skills1

Source: http://whatsthebigdata.com/2016/02/23/data-science-skills/
Credit Bob Hayes

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *