consumer

ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจค้าปลีก ร้านค้า (Retail)

ในปัจจุบัน ได้มีการพูดถีงผลกระทบของ Disruptive Technology ต่อธุรกิจ มีการคาดการของการเพิ่มข้อมูลอย่างมากมาย สนใจลองดู infographics ของธุรกิจ Manufacturing ได้ครับ

48% ของร้านค้าจะมีการนำเอา พฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้ามาวิเคราะห์ เพื่อขายในร้านค้าครับ

Credit to CSC Article – INNOVATION ACROSS INDUSTRIES

consumer

next wave

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *