PrecisionMedicine

Precision Medicine and Data Science

Tweet บรรยายโดย ผศ.ดร.ประพัฒน์​ สุริยผล ผู้ช่วย​คณบดี​ฝ่ายสารสนเทศ และหัวหน้าหน่วย ชีวสารสนเทศและการจัดการข้อมูลวิจัย​ ทิศทางปัจจุบันของการแพทย์มุ่งหน้าสู่ยุค Precision Medicine หนึ่งในตัวแทนของการนำ Big Data มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลมาจากทั้งจีโนม พันธุกรรมของมนุษย์ รวมถึงตัวชี้วัดจำนวนมากจาก Wearable devices ในการบรรยายครั้งนี้ จะกล่าวถึงบทบาทของ Precision Medicine และการนำ Big Data มาใช้งานในมุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย  เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจว่า Big Data สามารถนำมาใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบ (impact) อย่างมหาศาลได้อย่างไร

informatics 1

Bioinformatics

Tweet Bioinformatics เป็นศาสตร์ใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิธีการ และองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ สถิติ ฯลฯ เข้ามาจัดการ จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา ในการบรรยาย ผมจะแนะนำให้ผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในวงการวิจัยและผู้ที่ไม่สันทัดกับข้อมูลทางชีววิทยาได้รู้จักกับจีโนม (genome) และโปรตีโอม (proteome) ของสิ่งมีชีวิต แง่มุมต่าง ๆ ของงานวิจัยทาง bioinformatics รวมทั้งแนะนำงานด้าน sequence analysis ว่ามีความสำคัญอย่างไร

SNP

Single Nucleotide Polymorphism (SNP)

Tweet ทางการแพทย์นั้น เรามีความเชื่อว่าเครื่องหมายทางพันธุกรรม (Genetic Markers) มีความสัมพันธ์หรือสามารถบ่งบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่ารูปแบบปรากฎ (Phenotype) ตัวอย่างรูปแบบปรากฎของมนุษย์ เช่น ระดับสารเคมีในเลือด หรือภาวะการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ ณ ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านชีวทางการแพทย์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก กระบวนการให้ได้มาซึ่งเครื่องหมายทางพันธุกรรมนั้นสามารถทำได้รวดเร็ว ราคาไม่แพง และได้เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่มีความละเอียดสูง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี Single Nucleotide Polymorphism (SNP) เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมทีใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการแพทย์ การอ่าน SNP จากมนุษย์คนๆหนึ่งสามารถอ่านได้ถึงล้านหรือสิบล้านเครื่องหมาย ในขณะที่เราอาจมีหน่วยตัวอย่างหรือคนไข้เพียงหลักร้อยหรือหลักพันคน ในทางสถิติเราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่าข้อมูลที่มีมิติสูง หรือข้อมูลที่มีจะนวนตัวแปรมากกว่าขนาดตัวอย่าง ใน Session นี้ เราจะพูดถึงเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีมิติสูง รวมถึงการนำข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของยีนมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้ด้วย

NLP

Text Mining and Natural Language Processing

Tweet บรรยายโดย ปรัชญา บุญขวัญ มหัศจรรย์แห่งภาษาไทยและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ รู้จักกับภาษาไทย ความมหัศจรรย์แห่งภาษาไทย ภาษาไทยในสังคมออนไลน์ หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ

Manufacturing

Predictive Analytics in Manufacturing

Tweet บรรยายโดยคุณกิตติพันธุ์ โพธิ์ม่วง ผู้อำนวยการฝ่ายเฮดและมีเดีย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด การบรรยายในหัวข้อนี้จะกล่างถึงการประยุกต์ใช้ Predictive Analytics ในเชิงอุตสาหกรรมโดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งจะอธิบายถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้จะทำให้เราทราบผลการทดสอบล่วงหน้าและสามารถค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก้าวผ่านมันไปได้ และการประยุกต์ใช้ IoT ในภาคอุตสาหกรรมยุคที่ 4 (Industrial 4.0) และส่วนที่สองจะเป็นการยกตัวอย่างการใข้งานจริงในกระบวนการผลิตซึ่งให้ผลที่น่าพอใจ

Retail

Predictive Analytics in Retail Business

Tweet บรรยายโดย วิศณุกร ผุยมูลตรี GM Business Intelligence Management,OfficeMate การบรรยายจะเน้นการ ทำ Predictive Analytics ในธุรกิจขายปลีกซิ่งประกอบไปด้วยข้อมูลหลากหลายส่วน ทั้งข้อมูล สินค้า ข้อมูลร้านค้า และ ข้อมูล ลูกค้า

Risk

Risk and Portfolio Analytics

Tweet Risk and Portfolio Analytics จะเป็นการประยุกต์ แนวคิดด้าน Scientists, Business และ Data มาใช้เพื่อย่นระยะเวลาในการคิดค้นสิ่งใหม่ ก่อนที่จะนำไปทดลอง/ใช้งานจริง (การจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจ ต่างๆ การวิเคราะห์คู่แข่ง) Engineering Sector Portfolio Management White Space Analytic using USPTA US patent database (prescreening idea before startup projects/new innovation) Financial Sector Credit Scoring Model (Expert Judgement + data Mining + Math Model) in Banking Business Sector Competitive Intelligence (CI): analysis

Marketing

Marketing Analytics

Tweet Marketing Analytics บรรยายโดย อาจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ภูมิทัศน์ทางการตลาดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากกระแสความนิยม ของโลกดิจิตอล ด้วยต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกลงผนวกกับอัตราการสร้างข้อมูลใหม่ ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นักการตลาดจึงเกิดความสนใจในการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริหารการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทางการตลาดอาจหมายรวมถึง ข้อมูลการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ (Social Network) ข้อมูลการซื้อขาย  สินค้า (Purchase/Sales Data) ข้อมูลการส่งเสริมการตลาด (Promotion Data) ข้อมูลลูกค้า (Customer Data) และข้อมูลร้านค้า (Store Data) โดยในSession นี้ ผู้บรรยายจะกล่าวถึงภาพรวมของข้อมูลทางการตลาดที่มีขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมไปถึงประโยชน์ของการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

SocialNetwork

Social Network Analysis

Tweet Social Network Analysis แน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาการวิเคราะห์ข้อมูลและบิ้กดาต้าเป็นหนึ่งในเทรนที่คนให้ความสนใจอย่างสูง ยิ่งสำหรับข้อมูลทางด้านโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมทางออนไลน์นั้น การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ยิ่งมี ความน่าสนใจที่มากขึ้นไปอีก เนื่องจากทุกข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของบุคคล สังคม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นด้วย ในการบรรยายมีจุดประสงค์ให้ผู้รับฟังได้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโซเชียล ภาพรวมทั้งกระบวนการของการทำวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียล ธรรมชาติและที่มาของข้อมูลทางด้านโซเชียล ตัวอย่างการใช้งานจริงของการหาวิเคราะห์เชิงลึกและประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ใช้งาน แบ่งปันประสบการณ์ของหลุมพรางการเริ่มวิเคราะห์ BIG DATA

HR Analytics

HR Analytics

Tweet HR Analytics บรรยายโดย คุณ  ภณ​เอก​ ว​รา​วิ​ชญ์​, Founder  InfoMobius การใช้ Predictive Analytics ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ความแตกต่างระหว่าง การรายงาน HR metrics สู่การทำ HR Analytics ในด้านต่างๆ อาทิเช่น Retention, Recruitment, Total Cost of Workforce, และ Employee Movements เพื่อช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนผ่านจากการเป็น Traditional HR ไปเป็น strategic business partner ตัวอย่างเรื่องราวความสำเร็จของการใช้ Analytics ในการเอาชนะทางธุรกิจ และแนวโน้มในอนาคตเมื่อข้อมูลหลากหลายถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานและของทั้งองค์กร

Security

Big Data Analytics to Enhance Security

Tweet Big Data Analytics to Enhance Security บรรยายโดย คุณ  อนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี STelligence Co., Ltd. ช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการนำข้อมูลจากอุปกรณ์ Security ภายในองค์กรหลากหลายประเภทมาวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบการโจมตีที่ซับซ้อน แต่ในที่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตแหล่งข้อมูลและปริมาณของข้อมูลจากอุปกรณ์ Security เพิ่มสูงขึ้นมาก จนระบบในการวิเคราะห์แบบเดิมเริ่มไม่สามารถรองรับได้อีกต่อไป ในการบรรยายครั้งนี้ จะกล่าวถึงการนำความรู้ทางด้าน Big Data Analytics เข้าไปช่วยให้การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล Security ในองค์กรที่ซับซ้อนและมีมากขึ้นอย่างมหาศาลได้อย่างไร  

LogAnaltyics

รายละเอียด Real Time Log Analytics

Tweet Real Time Log Analytics บรรยายโดย คุณ  ศุภเกศ วงศ์คำภู (Tomz) Software Engineer, Agoda.com ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลเข้าออกเป็นจำนวนมาก ทำให้ Log ที่เกิดขึ้นก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานระบบเป็นสิ่งที่คาดเดาปริมาณและช่วงเวลาไม่ได้ หากเราสามารถตรวจสอบ มอนิเตอร์ ปัญหาเหล่านี้ได้แบบ Real Time หรือเก็บไว้เพื่อมานำมาวิเคราะห์ภายหลังได้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์และทำให้เว็บไซต์หรือระบบของเราตอบโจทย์และให้บริการลูกค้าได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอน  

HadoopLogo

รายละเอียด Hadoop QuickStart

Tweet หลักสูตร Hadoop QuickStart ห้อง 2 27 พค 8.30-16.30 โดย บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด   รายละเอียดหลักสูตร           หลักสูตรนี้กล่าวถึงการติดตั้งใช้งานระบบ Hadoop ด้วยซอฟต์แวร์ Cloudera Hadoop (CDH) ในเนื้อหาเป็นการลงมือปฏิบัติคอนฟิกเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเครื่องเดียว เพื่อให้เห็นการทำงานของระบบ โดยได้ศึกษาตั้งแต่ส่วนของระบบไฟล์แบบกระจายที่เรียกว่า Hadoop Distributed File System (HDFS) และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่อยู่บนระบบฮาดูปที่เรียกว่า MapReduce รวมถึงซอฟต์แวร์แวดล้อมที่มาทำงานบนระบบอย่าง Pig, Hive และ Sqoop เพื่อใช้จัดการกับข้อมูลในรูปภาษาสคริปต์ ภาษาในลักษณะ SQL การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (DBMS) ผู้เรียนจะได้ศึกษาไปทีละขั้น บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด 91 ซ.ริมคลองชักพระ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 Tel. 0 2881 3800 

banking

Predictive Analytics in Banking

Tweet ในปัจจุบันฐานข้อมูลลูกค้ามีประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการยึดลูกค้าเป็นศุนย์กลาง  (Customer Centricity Organization) การวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก (Customer Analytics) การประยุกต์ใช้เทคนิค Data Mining/Predictive Model และ การทำ Segmentation เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่หลากหลายองค์กร รวมถึงธนาคารได้นำมาใช้ทำความเข้าใจลูกค้า เพื่อ ส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น เป็นที่แน่นอนว่า หลังจากที่ทางธนาคารได้มีการปรับใช้ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อส่งมอบเคมเปญทางการตลาด เพื่อการขายสินค้าและบริการเพิ่มเติมบนฐานลูกค้าปัจจุบัน  เพื่อให้ลูกค้ามีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่มากยิ่งขึ้น หรือ เพื่อการรักษาให้ลูกค้าใช้งานกับเรานานขึ้น เราได้ผลตอบรับของเคมเปญดีขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าก็สูงขึ้นด้วย

R Workshoplogo

รายละเอียด R Programming for (Young) Data Scientist

Tweet รายละเอียด R Programming for (Young) Data Scientist   ห้อง 1 9.30-16.30 โดย อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล หลักสูตรนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ R ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่ใช้งานได้จริงในเบื้องต้น รวมไปถึงสาธิตการประยุกต์ใช้งาน R ด้านต่างๆในระดับที่สูงขึ้น เช่น text mining, machine learning เป็นต้น เป้าหมายสำคัญของหลักสูตรนี้คือกา รทำหน้าที่เป็นเข็มทิศให้ผู้เรียนมีความเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับ R สามารถระบุปัญหา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเองได้ รวมไปถึงสามารถถามคำถามได้ตรงอย่างประเด็น รู้จักวิธีการค้นคว้าและนำทักษะที่มีไปต่อยอดเรียนรู้เพ่ิมเติมในระดับที่สูงขึ้นและประยุกต์ใช้กับงานเฉพาะด้านของตนเองได้

designLogo

รายละเอียด Design Your Career Path in Data Science

Tweet Design Your Career Path in Data Science   โดย โกเมษ จันทวิมล , Lead Data Scientist, Data Science Lab (Thailand)   ห้อง 1 8.30-9.30 น (เรียนก่อน คอร์ส R Programming) ห้อง 2 11.30-12.30 น (เรียนต่อจาก คอร์ส Rapid Miner)   รายละเอียดหลักสูตร ใน workshop จะเป็นการ ประยุกต์ใช้ หลักการแนวคิดของ Design Thinking เพื่อให้ผู้ที่สนใจ มีกระบวนการคิดสำหรับการออกแบบ การเรียนรู้ และ การพัฒนาตนเอง ไปในสายอาชีพ ของ Data Science

PAaDS_squre_blue

ทําไมถึงจัดงาน ป้าดดด (PAaDS)

Tweet ทางทีมงานได้ติดตาม งาน Predictive Analytics World มาหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมงานซักที เพียงแต่ได้ยินว่า งาน PAw เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการ ทำ Predictive Analytics และมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ ทุกๆสามเดือน วนไปทั่วโลก ทั้ง ซานฟราน ลอนดอน นิวยอร์ค เบอร์ลิน คราวนี้ ทางทีมงานซิ่งไม่เคยไปงานนี้ แต่อยากจัดบ้าง ก็เลยจะจัดงานคล้ายๆงาน PAw แต่จัดแบบไทยๆครับ งานนี้ Data Cube และ Data Science Thailand ได้ร่วมกันจัดเลยเอาชื่อ มารวมกัน เป็น   Predictive Analytics and Data Science (PAaDS) หรือ เรียกสั้นๆ ว่า งาน ป้าาาด   งานนี้จะจัดในแนวให้ความรู้ ลงมือทำ และ

PAaDS_squre_yellow

Predictive Analytics and Data Science Conference

Tweet วันจัดงาน (2วัน) :                   วันศุกร์ 27 – เสาร์ 28 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00น. สถานที่ :                                สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ราคาบัตร :                             500 บาท สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศีกษา   จัดโดย:                             ทีมงาน Data Cube และ Data Science Thailand