บทบาทของ Big Data ใน Healthcare industry

บทบาทของ Big Data ใน Healthcare industry

ผลกระทบจาก Big Data ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการ healthcare อย่างมาก เริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาอย่างมหาศาล ทั้งจากข้อมูลใน รพ ที่ถูกแปลงจาก กระดาษเป็น digital ข้อมูลจาก Internet of Things (ทั้ง personal wearables และ อุปกรณ์การแพทย์ที่ต่อเข้ากับ internet)

ด้าน รัฐบาล (โดยเฉพาะใน สหรัฐอเมริกา) ก็ได้มีบทบาทในการพลักดันในการติดตั้งระบบ electronic health records ใน โรงพยาบาล และยังมีการออกกฏระเบียบมากมาย ซิ่งต้องนำ  technology มาช่วยในการจัดการ ทั้งในด้านการเก็บข้อมูลที่รวดเร็ว การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และ เรื่อง privacy ต่างๆด้วย

จาก รายงาน ของ Mckinsey กล่าวถีง ผลกระทบของ (healthcare) Big Data จะทำให้องค์กรต่างๆต้องปรับตัว กลยุทธ์ต่างๆให้เหมาะสม และเน้นคนไข้มากขิ้น (patient-centricity) การให้ส่วนลด หรือ การลดราคา จะไม่ได้ตอบโจทย์ใน ยุค Big Data อีกต่อไป ในองค์กรจะต้องศีกษาจาก big data เพื่อเพิ่ม value และนำเสนอในช่องทางที่เหมาะสม Mckinsey เรียกระบบใหม่นี้ว่า “The New Value Framework”

  • Right living คนไข้จะมีบทบาทสำคัญใน สุขภาพของตนเอง ทั้งการเลือก อาหารที่จะ diet, การออกกำลัง การป้องกันโรค และ การเลือก lifestyle
  • Right care. คนไข้ต้องการที่จะ รับการรักษาที่ ถูกต้อง ตรงเวลา จากบุคคลที่ ถูกต้อง (รวมไปถีง พยาบาล คนดูและ และ เจ้าหน้าที่) คนไข้ต้องการรักษาที่ไม่ซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา และมีประสิทธิผล
  • Right provider. ผู้ให้บริการ heatlhcare (รวมทั้งหมอ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่) จะต้องมีประวัติการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ สามารถสร้างประสิทธิผลที่ดีสำหรับคนไข้. การรักษาบางอย่าง ไม่จำเป็นต้องให้ หมอ และ พยาบาลทำในเวลาเดี่ยวกัน การแบ่งงาน การจัดลำดับเผื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษา มีผลสำคัญต่อการสร้าง value
  • Right value. Providers and payors should continually look for ways to improve value while preserving or improving หมอ พยาบาลและ บริษัทให้ประกัน จะต้องสร้างระบบ health-care ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะระบบเบิกจ่ายประกันที่มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ของคนไข้ (และการเบิกประกัน)
  • Right innovation. การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งการบำบัดและ การการรักษา

การจะสร้าง value ให้กับ healthcare industry ต้องใช้การเข้าใจคนไข้ และ ระบบ healthcare ที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องมีการใช้ Big (healthcare) data ที่มีประสิทธิภาพ

จากแนวทางการสร้าง Value ทั้งห้าด้าน ได้มีการศีกษาถีงวิธิการที่จะทำให้เกิด Value ต่างๆ และเกิด innovation ในการใช้ Big Data  สี่ด้าน(จากรูป)

  1. Data Management 
  2. Direct intervention
  3. Retrospective Insight 
  4. Predictive Power 

HealthCare Data Apps

จากการศีกษาของ Mckensey ได้มีการรวมแนวคิดมากกว่าหนี่งทาง เช่น การรวม retrospective insight และการสร้างการ preditive analytics จากข้อมูลคนไข้ในอดีต เพื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน (การที่ใช้ wearable เก็บข้อมูลคนไข้ realtime เปรียบเทียบกับ คนไข้อื่นๆในอดีต และ แนะนำแนวโน้มสุขภาพที่ คนไข้นั้นๆจะเป็น (หรือ ให้คำแนะนำกับหมอในการรักษา)

ตอนสุดท้ายของบทความ ยังกล่าวไว้ว่า การเข้ามาของ Big Data จะมีผมกระทบอย่างมากกับ ทุกๆคนใน ระบบ healthcare ซิ่งจะทำให้เกิด value และ innovation อีกมากมาย แต่กว่าจะก้าวไปถีงจุดนั้นก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในวงการ healthcare และ เพื่อที่จะได้มาซิ่ง Big (healthcare) Data revolution

สำหรับในเมืองไทย Big Data in healthcare ก็ได้มีการพัฒนาการไประดับหนี่งทั้ง ภาครัฐ เอกชน และ startups ซิ่งคงจะต้องใช้เวลาในการปรับตัว ลองผิดลองถูก กว่าเราจะได้มี ระบบ big data in heatlhchare ดีๆในบ้านเราครับ

Adopted by

http://www.mckinsey.com/insights/health_systems_and_services/the_big-data_revolution_in_us_health_care

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *