HR Analytics

HR Analytics

บรรยายโดย คุณ  ภณ​เอก​ ว​รา​วิ​ชญ์​, Founder  InfoMobius

การใช้ Predictive Analytics ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ความแตกต่างระหว่าง

การรายงาน HR metrics สู่การทำ HR Analytics ในด้านต่างๆ อาทิเช่น Retention, Recruitment, Total Cost of Workforce, และ Employee Movements เพื่อช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนผ่านจากการเป็น Traditional HR ไปเป็น strategic business partner ตัวอย่างเรื่องราวความสำเร็จของการใช้ Analytics ในการเอาชนะทางธุรกิจ และแนวโน้มในอนาคตเมื่อข้อมูลหลากหลายถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานและของทั้งองค์กร

HR Analytics

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *